Cell Cultureware

Cell Culture Dish

SPL Life Sciences는 최상의 품질을 가진 다양한 종류의 세포배양용 dish를 제공합니다.
모든제품은 현미경 관찰이 용이하도록 깨끗한 표면과 투명성을 가지고 있습니다.


 • ▪ 원활한 가스 순환을 위한 특수 Lid 내부 설계
  ▪ External grip 적용을 통한 편리성 부여 (Cat. No. 11035, 11060, 20035, 20060, 20101)
  ▪ 뛰어난 적재성
  ▪ USP guideline compliant (USP class VI tested)

  ▪ 무독성 (Non-cytotoxic)
  ▪ 비발열성 (Non-pyrogenic)
  ▪ DNase / RNase – free
  ▪ Human DNA – free


Cat. No. Dish Style
d x h (mm)
Internal Dimension
d x h (mm)
Growth Area
(cm²)
Working Volume
(ml)
External Grip Surface Treatment Sterile Packaging
11035 35.00 x 10.00 35.00 x 9.60 9.40 3.00 + - + 10 / 500
11060 60.00 x 15.00 52.80 x 12.80 21.50 5.00 + - + 10 / 500
11090 90.00 x 15.00 85.73 x 12.60 57.50 12.50 - - + 10 / 500
11150 150.00 x 20.00 138.57 x 15.40 148.00 35.00 - - + 10 / 120
11151 150.00 x 25.00 138.57 x 23.30 148.00 35.00 - - + 10 / 120
20035 35.00 x 10.00 35.00 x 9.60 9.40 3.00 + + + 10 / 500
20060 60.00 x 15.00 52.80 x 12.80 21.50 5.00 + + + 10 / 500
20100 90.00 x 20.00 86.26 x 17.70 57.50 12.50 - + + 10 / 200
20101 90.00 x 20.00 87.48 x 16.40 57.50 12.50 + + + 10 / 200
20150 150.00 x 25.00 138.57 x 23.30 148.00 35.00 - + + 10 / 120
20151 150.00 x 20.00 138.57 x 15.40 148.00 35.00 - + + 10 / 120