Dishes & Vessels

Petri Dish

SPL Life Sciences는 다양한 연구목적에 따른 다양한 규격(35mm to 150 mm)의 Petri Dish를 제공하고 있습니다. 모든 Petri Dish는 광학적으로 투명한 고품질의 폴리스티렌을 사용하고 있습니다.

  • ▪ 크리스탈 등급의 폴리스티렌
    ▪ 10090 제품을 이중포장 한 제품 (Cat. No. 10093)
    ▪ External grip for handling (Cat. No. 10035, 10050, 10060, 10101) 
    ▪ Gridded bottom count (Cat. No. 10095, 10096)
Cat. No. Dish Style
d x h (mm)
Internal Dimension
d x h (mm)
Growth Area
(cm²)
External Grip Sterile Packaging
10035 35.00 x 10.00 35.00 x 9.60 9.40 + + 20 / 500
10050 50.00 x 15.00 (Non Airvent) 48.76 x 11.80 19.60 + + 20 / 500
10060 60.00 x 15.00 52.80 x 12.80 21.50 + + 20 / 500
10090 90.00 x 15.00 85.90 x 12.60 57.50 - + 10 / 500
10091 90.00 x 20.00 86.20 x 17.70 58.00 - + 10 / 200
10093 90.00 x 15.00 85.90 x 12.60 57.50 - + 10 / 500
10095 90.00 x 15.00 (Grid) 85.72 x 12.64 57.50 - + 10 / 200
10096 90.00 x 15.00 (Quadrant Grid) 85.72 x 12.64 57.50 - + 10 / 500
10100 100.00 x 15.00 96.40 x 13.75 72.30 - + 10 / 500
10101 90.00 x 20.00 87.48 x 16.40 60.80 + + 10 / 200
10150 150.00 x 20.00 138.50 x 15.40 148.00 - + 10 / 120
10151 150.00 x 25.00 138.57 x 23.30 148.00 - + 5 / 120