Tubes

Test Tube

SPL Life Sciences에서는 사용자 요구에 맞는 다양한 Test Tube를 제공합니다. 제품의 용량, 재질, 멸균 방법에 따라 실험 환경에 최적화된 제품을 선택할 수 있습니다.

 • ▪ Volume: 5/14 ml
  ▪ Internal graduations
  ▪ 간편한 사용을 위한 두 단계 snap cap
  ▪ Flow cytometry용 cap이 없는 튜브 (Cat. No. 40205)

  ▪ 선호하는 멸균방식에 따라 제품 선택
  ▪ E.O.가스 멸균 (Cat. No. 40005, 40014, 41005, 41014)
  ▪ 감마조사 멸균 (Cat. No. 40105, 40114)
  ▪ 물리, 화학적 내구성이 높은 투명한 폴리프로필렌 튜브 (Cat. No. 41005, 41014)


  ▪ 무독성 (Non-cytotoxic)
  ▪ 비발열성 (Non-pyrogenic)
  ▪ DNase / RNase – free
  ▪ Human DNA – free

Cat. No. Material (Tube/Cap) Total Volume (ml) External Dimension d x h (mm) RCF Rating Sterile Packaging
40005 PS / LDPE 5.00 12.00 x 75.00 1,400 x g E.O. 25 / 500
40105 PS / LDPE 5.00 12.00 x 75.00 1,400 x g Irradiation 25 / 500
41005 PP / LDPE 5.00 12.00 x 75.00 3,000 x g E.O. 25 / 500
40205 PS 5.00 12.00 x 75.00 1,400 x g - 100 / 1000
40014 PS / LDPE 14.00 17.00 x 95.40 1,400 x g E.O. 25 / 500
40114 PS / LDPE 14.00 17.00 x 95.40 1,400 x g Irradiation 25 / 500
41014 PP / LDPE 14.00 17.00 x 95.40 3,000 x g E.O. 25 / 500